Privacyverklaring

Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V. verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V.

In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. Daarbij geven wij voorbeelden om deze uitleg zo duidelijk mogelijk te laten zijn. Heeft u vragen over dit privacy statement? Dan leest u hier ook hoe u daarover contact met ons kunt opnemen.

Van wie verwerkt Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V. persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Klanten en hun/haar vertegenwoordigers.
 • Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten.
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
 • Medewerkers, inhuur en sollicitanten.

Let op

Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit privacy statement aan hen geven. Uw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle onderdelen van Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V. verwerken persoonsgegevens. Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V. bestaat uit:

 • Verbeek’s Broederij B.V.
 • Verbeek’s Opfokbedrijven B.V.
 • Verbeek’s BIO Europe B.V.
 • Verbeek’s Poultry International B.V.
 • Verbeek’s België N.V.
 • Verbeek’s Brüterei und Aufzucht GmbH
 • Verbeek’s Wylegarnia i Odchow Sp.z. o.o
 • Verbeek’s Investment B.V.

Wilt u weten welk onderdeel van Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V. verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met het onderdeel van Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V. waar u zaken mee doet of stuur een e-mail naar: info@verbeek.nl .

Waarvoor verwerkt Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V. persoonsgegevens?

 1. Om een relatie met u te kunnen aangaan

Als u klant bij ons wilt worden of wanneer u een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een onderzoek doen om te beoordelen of wij u als klant kunnen accepteren, of dat wij u een krediet kunnen verstrekken. Hiervoor kunnen wij ook gegevens over u gebruiken die wij bij anderen opvragen. Bijvoorbeeld bij bureaus die kredietinformatie verstrekken.

 1. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren

Als u klant bij ons bent, willen wij u blijvend van dienst kunnen zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden. Wij leggen ook opnamen vast, bijvoorbeeld van telefoongesprekken, camera’s en chat- en appsessies. Dit doen wij onder meer voor criminaliteitsbestrijding en kwaliteitsbewaking of in het kader van bewijsvoering.

 1. Om uw en onze belangen te beschermen

Om uw en onze belangen en die van onze sector te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan of te onderzoeken.

Wij doen dat alleen als wij met deze partijen afspraken hebben gemaakt over het zorgvuldige gebruik van uw gegevens.

 1. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt of een klacht heeft.

 1. Voor promotie- en marketingdoeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw c.q. verbeterd product dat mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Wilt u niet benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kunt u dit aangeven bij het onderdeel van de Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V. waar u zaken mee doet of door zich af te melden onderaan onze nieuwsbrief.

 1. Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren

Als u voor uw werk contact heeft met Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V. kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen. Of om u toegang te kunnen geven tot onze bedrijfsruimtes.

 1. Voor onze bedrijfsvoering en wet- en regelgeving

Als onderneming in de pluimveehouderij vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Daar hoort ook bij dat wij weten of u samenwerkt met andere partijen die een risico kunnen opleveren. Om dit overzicht te krijgen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen, verwerken wij persoonsgegevens.

 1. Voor archiefdoeleinden

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij die gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat die gegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Verwerkt Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V. ook bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens, godsdienst of levensovertuiging, politieke voorkeur, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond of uw BSN nummer.

Deze gegevens verwerken wij niet.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet- en regelgeving, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering.

Hoe gaat Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V. met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V. kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze (ex)medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een organisatorische verbondenheid is. Uw persoonsgegevens kunnen ook tussen de onderdelen van Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V. worden uitgewisseld. Maar alleen wanneer dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Uitwisseling aan derden

Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland, België, Duitsland en Polen is Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V. onder meer gebonden aan De Wet bescherming persoonsgegevens en/of lokale wetgeving.

Waar nodig is de verwerking van persoonsgegevens door de verschillende onderdelen van Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V. aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Kan ik zien welke persoonsgegevens Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V. van mij verwerkt?

Ja, u kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt bij het onderdeel van Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V. waar u zaken mee doet.

Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij het onderdeel van Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V. waar u zaken mee doet.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V. kunt u terecht bij het onderdeel waar u zaken mee doet.

Kan Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V. dit document wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op www.verbeek.nl. Eerdere versies kunt u desgewenst opvragen.

Verklaring van woorden

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, telefoon en e-mail.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Cookies

Ook al staat de relatie met u bij Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V. voorop, de website van Verbeek´s Pluimvee Beheer B.V. maakt geen gebruik van tracking cookies. Wel van functionele en analytische cookies.